Термални пластини

2.50 / 2

Поради изискванията на пазара за качество и по–голяма цветност, потреблението на офсетови пластини отбеляза увеличение през изминалата година. Наред с популярните конвенционални пластини, които заемат над 70 процента от пазара, СТР технологията направи нови крачки напред. Настоящият материал има за цел да улови тенденциите в развитието на тази технология. В момента в България работят над 25 експонатора за пластини. Може да се каже, че за отпечатване на висококачествена продукция СТР вече е стандарт. Тук ще направим преглед на основните видове пластини, техните позиции у нас и очакваните тенденции в бъдеще.

Позитивни термални пластини без предварително нагряване

Безспорен лидер по обем продадени пластини и качество е термалната технология. Най–популярният и всъщност единствен засега представител на термалното семейство са термалните позитивни офсетови пластини. Успехът им се дължи на сравнително простата технология на обработка и достатъчна чувствителност 150–200 mJ/cm2, позволяваща да бъдат експонирани сравнително бързо на най–разпространените термални експонатори. Друга причина за успеха е съвместимостта на проявителите им с тези за конвенционалните офсетови пластини и конвенционалния тип проявителна машина без предварително нагряване. Качественият печат и възможността на някои марки пластини да бъдат екпонирани с 10 микронен растер ги прави отличен избор на този етап за българските потребители.

Негативни термални пластини с предварително нагряване

Може да се очаква, че развитието на печатарската промишленост ще постави нови изисквания за качество и обем на работа, което ще бъде причина да търсим друг тип пластини за решаването на задачите. При големи предприятия, с голяма консумация на пластини и големи тиражи, правилният избор се явяват термалните негативни пластини с предварително подгряване. Те имат най–високо качество на печат от всички видове офсетови пластини. Недостатък е само нуждата от специално устрийство за подгряване на пластините. По другите си параметри: чувствителност <130mJ/cm2, тиражоустойчивост и устойчивост на печатна химия те превъзхождат всички останали пластини. Не трябва да се забравя, че освен в инфрачервената, те са чувствителни и във виолетовата зона на спектъра. Това налага използване на защитно жълто осветление, но и дава възможност за експонирането им с негативен филм в копирама като резервен вариант при излизане на екпонатора от строя.

Негативни фотополимерни термални пластини с предварително нагряване Кодак Thermal News

Следващият особено интересен вид термални пластини са термалните фотополимерни пластини на Кодак Thermal News. Те са най–доброто решение за вестникарското производство. Имат най–ниската енергия за експонация от всички термални пластини — 75 mJ/cm2. Проявяват се в негативен проявител, съвместим с проявителите за негативни конвенционални пластини, притежават отлична тиражоустойчивост — над 200 000 отпечатъка на ролни вестникарски машини. Разходът на проявител е само 30 мл/м2, който като всеки негативен проявител не се изтощава от контакта с въздуха. Все още в България няма инсталация на тези пластини.

Термални пластини с проявяване в печатната машина

Като последен „писък“ на модата се появиха безпроцесните офсетови пластини. Предимството им е отсъствието в технологичната схема на обработка на проявителна машина. Качеството на печат е добро, но разбира се за отсъствието на етапа на класическо проявяване се заплаща с намаляване на тиражоустойчивостта и повишаване на енергията на експонация над 250 mJ/cm2. Интерес към тези пластини съществува поради сравнително ниските тиражи в България и отпадането на проявителната машина, която е допълнителен разход.

Най–популярният вид пластини са термалните негативни пластини с проявяване в печатната машина (Кодак Thermal Direct). Теоретично те не са изцяло безпроцесни, защото печатната форма се формира след обработка в печатната машина. След няколко оборота неекспонираните неполимеризирани части от слоя се отделят от основата и се отстраняват с първите няколко отпечатани листове хартия.

Позитивни термални пластини с изпаряване на непечатащите елементи

Друг вид пластини са термалните позитивни пластини с изпаряване на непечатащите елементи. Голямото количество изпаряван слой при експонирането на този вид пластини създава опасност от замърсяване на оптиката на експониращата глава, което налага специално устройство за отстраняване на изпарения слой от зоната на експонация.

Негативни термални безпроцесни пластини с промяна на олеофилните свойства на печатащите елементи

Последният вид пластини, в стадий на разработка, са негативните безпроцесни пластини с превключване на олеофилните свойства на печатащите елементи (Кодак Clarus). При експониране слоят на тези пластини се превръща от хидрофилен в олеофилен. При тези пластини не се отделя слой по време на експонация, нито се извършва обработка в печатната машина.

Трябва да се има предвид, че в технологията на безпроцесните пластини се правят редица технологични компромиси, осигуряващи „безпроцесността“ им. Това води до ограничаване на тяхното приложение и не може да се очаква, че в обозримо бъдеще те ще могат да изместят процеснте пластини, които също се развиват и винаги са крачка напред по редица параметри.

Двуслойни позитивни термални пластини

Друг интересен вид пластини представляват двуслойните пластини Sword Ultra на Кодак. Те имат повишена химическа устойчивост и съвместимост с УВ мастила. В схемата на тази пластина е решен един от проблемите при призводството на офсетови пластини. Когато се синтезира светлочувствителният слой към него има разнопосочни изисквания: да бъде светлочувствителен, проявим и механически, и хи мически стабилен. При позитивните пластини този проблем е изразен най–ярко. Позитивният слой, оставайки светлочувствителен, трябва да бъде издръжлив в условията на проявяване и печат. Всички позитивни пластини губят част от печатния си слой по време на проявяване и не издържат висок тираж.

При негативните пластини, вследствие на екпонирането в слоя на пластината, протича химическа реакция. В зависимост от типа на негативната пластина в слоя є протичат разнообразни реакции на полимеризация и омрежване. Като резултат имаме по–голяма разлика в разтворимостите на ескпонираните и неекспонираните части на слоя. Това е причината негативните пластини да имат по–висока химична и механична издръжливост. Въпреки всичко, дори при негативните пластини, по време на проявяване пластината губи част от печатния си слой.

Решението на този проблем се намира в разделянето на светлочувствителните и печатните свойства в два отделни слоя. При пластината на Кодак Sword Ultra горният слой е термочувствителен и изпълнява ролята на маска при последващото проявяване. Долният втори слой е чувствителен само към алкалната проявителна химия. При проявяването тази пластина не губи от слоя си и има много висока химическа устойчивост. Такава пластина може да бъде отличен избор при печат с агресивни овляжняващи добавки и миещи препарати.

Трябва да се отбележи и развитието на виолетовата технология. Тя предлага нискобюджетни решения с приемливо качество за много клиенти. В световен мащаб се очаква голямо развитие на пазара на виолетови пластини. Тази технология, поради ниската цена на оборудването, е най лесният път за средните и малки печатници към СТР технологията. Налага се да се разгледат отделно различните видове виолетови пластини. Най–разпространеният вид от пластините, чувствителни във видимия спектър, в България са сребърните пластини. Преимущество е ненадминатата им чувствителност 5–7 μJ/cm2, добрата им механична устойчивост и висока резолюция. Могат да бъдат експонирани с маломощни лазери. Съществен недостатък е отровната проявителна химия, базирана на компоненти от филмовата химия и високият й разход (400 ml/m2). Проблем представлява и естествената хидрофилност на печатните елементи от сребро. Това води до затруднено намастиляване, в сравнение с другите видове пластини, и изисква специфична настройка на овлажняващия апарат.

Виолетови негативни фотополимерни пластини

Следващият вид пластини, от групата чувствителни към видимата светлина, са виолетовите фотополимерни пластини. Те съчетават добра тиражоустойчивост и достатъчно качество за по–голямата част от отпечатваните материали. Ниският разход на евтина екологична алкална проявителна химия (90 ml/m2) и високата им чувствителност и скорост на експонация ги правят на първо място добър избор за вестникарски печатници. Други техни модификации могат да намерят място на пазара на пластини за илюстрационен печат с разделителна способност до 200 lpi. Опитът с виолетовата технология в други страни вече е достатъчно голям. Основните изводи от работата с тази технология са: нуждата от добра климатизация на помещението за експониране на пластини и регулярен контрол на параметрите на експониране и обработка. Стабилността на латентното изображение след експониране ограничава използването им при големите формати пластини. Нормално пластината трябва да се прояви до 10 мин. След това настъпва загуба на изображение, което може да се случи и при дълго ескпониране на голямоформатна пластина. Отговорът на производителите на експонатори е въвеждането на по–мощни лазери и възможност за промяна на скоростта на движение на експониращата глава. От своя страна, производителите на пластини търсят начини за увеличаване на чувствителността на виолетовите пластини без загуба на разделителна способност и качество. При недостатъчна екпонация слоят на този вид пластини не полимеризира напълно и се намалява тиражоустойчивостта на пластините.

В заключение бих отбелязал, че най–важният въпрос е правилното позициониране на всеки продукт. Добри и лоши пластини няма, има само неправилно позициониране и неспазване на технологичните процеси. Настоящият обзор прави преглед на характеристиките, предимствата и проблемите на СТР пластините и се надявам да улесни българските полиграфисти при избора им на нови технологични решения.

За връзка с нас: